KULLANICI KOŞULLARI ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

 • 1.1. İşbu satış sözleşmesi (“Satış Sözleşmesi“) Mimoza Bilişim (MB) ile Alıcı arasında, Alıcı’nın MB’nin Web Sitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
 • 1.2. MB ve Alıcı işbu Satış Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Alıcıların Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, MB tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere MB ‘nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden ( https://www.mimozabilisim.com/genel/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.
 • Satın Alma Sayfası: Alıcının, Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği Alıcıya özel sayfayı ifade eder.
 • Hizmet: Alıcıların ve Ziyaretçiler’in işbu Satış Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla MB ya da MB’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.
 • Sanal Mağaza: MB’nin Websitesi üzerinde, MB usul ve kurallarına uygun olarak bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanların yayınlayabilme imkânına sahip olduğu sanal alanı ifade eder.
 • Alıcı: MB ile yaptığı işbu Satış Sözleşmesi kapsamında MB tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.
 • Websitesi: Mülkiyeti MB’ye ait olan ve MB’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.mimozabilisim.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.
 • Ziyaretçi: Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

 • 3.1. MB, Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hizmet sağlayıcıdır.
 • 3.2. Satış Sözleşmesi uyarınca alıcı veya ziyaretçi, Websitesi’ndeki Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.
 • 3.3. Satış Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satış Sözleşmesi’nin alıcı veya ziyaretçi tarafından kabulü ile, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 • 3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Satış Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. 

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 4.1. Alıcı statüsünün kazanılması için, alıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Alıcı olmak isteyen ziyaretçinin ödeme sayfasındaki bilgileri doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan alıcı, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Bu sebeple websitesinde talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması zorunludur. 
 • 4.2. Alıcı, Websitesi üzerinden yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde MB’nin satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda kendisinin bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 
 • 4.3. Alıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Satış Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Alıcının Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • 4.4. MB, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Alıcının kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Alıcıyı’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
 • 4.5. Websitesi’nden satın alma sırasında ve/veya alışveriş sırasında alıcıdan alınan kişisel veriler, alıcı ve Satıcı arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer yerlere iletebilecektir.
 • 4.6. Alıcının Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcı tarafından websitesi üstünde gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.7. Alıcı, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
 • 4.7.1. Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
 • 4.7.2. Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • 4.7.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan satın olma işlemi oluşturulması ve bu hesapların satış Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir alıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • 4.7.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • 4.7.5. Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • 4.7.6. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, MB’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
 • 4.7.7. Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
 • 4.8. Alıcı, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Alıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Alıcı ayrıca Ödeme Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ ve CAYMA HAKKI

 • 5.1. Taraflar’dan herhangi biri, satış işlemini takip eden yedi gün içinde işbu Satış Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedilebilir. 
 • 5.2. Fesih bildirimi, Cayma hakkı bildirimi, ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı yapılmayan bildirimler geçersiz olacaktır.
 • 5.3. Sözleşmenin feshi durumunda, Alıcının satın aldığı hizmet bedeli, fesih bildiriminin yazılı olarak satıcıya iletildiği günü takip eden 14 iş günü içerisinde, yapılan ödeme şekline göre alıcıya iade edilir. Tazminat Hükümleri saklıdır.
 • 5.3. Sözleşmenin feshi durumunda sözleşme bedelinin %10’u cayma bedeli olarak alıcıdan tazmin edilir ve iade bedeli kalan bedel üzerinden alıcıya yapılır.
 • 5.4. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa ve tazmin etmek zorundadır.
 • 5.5. MB, Alıcının işbu Satış Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde alış verişi askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

6. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 • 6.1. Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz.
 1. Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan,
 2. Alıcıya elektronik ortamda anında ifa edilmeyen hizmetler ile anında teslim edilmesi mümkün olmayan ve alıcının talepleri doğrultusunda hazırlanan hizmet işlerinde.
 • 6.2. Cayma hakkının kullanılamayacağı hallerde hizmet alınan işe ilişkin para iadesi yapılmaz.

7. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • 7.1. MB Alıcının, Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. MB, bu kapsamda Alıcının sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 
 • 7.2. Alıcı tarafından Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Satış Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Alıcı veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Alıcıya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla MB ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplanabilir, saklanabilir ve işlenebilir. 

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak MB tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile MB’nin mülkiyetindedir. Alıcı, MB’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını MB’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Alıcı, Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda MB’nin izni olmaksızın kullanamaz. Alıcının, üçüncü kişilerin veya MB’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Alıcı, MB’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MB, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Satış Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını gibi her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Satış Sözleşmesi Alıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya MB’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) MB’nin işbu Satış Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, MB ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Satış Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER

 • 11.1. Delil sözleşmesi. Alıcı, işbu Satış Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda MB’nin kayıtları ile MB’nin veri tabanında, sunucularında tutulan kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 • 11.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Satış Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Satış Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Zonguldak / Ereğli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 • 11.3. Bildirim MB, Alıcı ile Alıcının ödeme sayfasında bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Alıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
 • 11.4. Satış Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Satış Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Satış Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Satış Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 • 11.5. Satış Sözleşmesi’nin Devri: Alıcı, MB’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Satış Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik (devir) edemeyecektir.
 • 11.6. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin Satış Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11 (on bir) maddeden ibaret bu Satış Sözleşmesi, Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.